Naguftani

Ehsas ke afriyat, mairey alfaaz ke libadey main.

Name:

The alter ego of a narcissist.

Thursday, December 09, 2004

Aik Sher.

Yawar ko yeh guma'n aksar rehta hai,
Yeh aur hai, Woh Yawar koi aur tha.